Sosyal Sermaye

Sosyal Sermaye nedir?
Sosyal Sermaye günümüz dünyasında ticari ilişkilerin etkinliği, şirketlerin yenilenmeleri, güncel değişimlere ayak uydurmaları, çalışanlarının ve müşterilerinin ilişkilerinde tam bir bağlılık oluşturmaları ve çalışanlarının yeniliklere entegre olarak sürdürülebilir bir gelişme sağlanabilmesi açısından önemli bir modeldir.
Zirvedeki kurum çalışanlarının amaç, yetki ve sorumlulukları dairesinde bireysel ve kurumsal ilişkilerini gözeten, sürekli mesleki gelişimlerini sürdüren, riski yöneten, işinin netliğini ve üretkenliğini sürdürebilen, bireysel kontrol ve denetimini gerçekleştirebilen, iletişimlerini sürekli güçlendiren optimum yetenekli bireyler olmaları gerekmektedir.

Sosyal Sermaye, Finansal ve Beşeri Sermaye ile Birlikte Bir Kurumun Gelişmesinde En Önemli Faktördür.
Şirketler sadece makine, bina, para ve insana dayanmaz; çalışanlar arasındaki sosyal ilişkiler en az diğerleri kadar önemlidir. Aynı finansal ve  beşeri sermayeye sahip iki gruptan birbirlerini tanıyan, aralarında iletişim ve güven bulunan insanların oluşturduğu grubun işteki başarısı, birbirlerini tanımayan diğer grubun başarısından daha fazladır. Bu kısa açıklamanın da gösterdiği gibi sosyal sermaye; ilişkiler, ağlar (networks), normlar, değerler ve enformel yaptırımlardan oluşur ki, bunlar kurumun sosyal ilişkiler ve işlemlerinin niteliğini ve niceliğini biçimlendirir.

Kurumsal gelişimin, bireylerin yarına yön vermesi amacıyla çağdaş eğitim modellerini ve materyallerini etkin bir biçimde kullanarak İleri İletişim ve Bilgi Paylaşımı yeteneklerinin gelişmesiyle mümkün olacağı, en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır.

Güzide kurumunuzla paylaşacağımız “Sosyal Sermaye Eğitimi ile Birliktelik Sanatı” adlı bu mükemmellik vizyon hedeflerinin kurumunuz uzmanları başta olmak üzere tüm İnsan Kaynakları camiasına faydalı olmasını temenni ediyorum.

Ertan ŞİMŞEK
Vizyoner Eğitim & Danışmanlık

Konu
Günümüz dünyasında ticari ilişkilerin etkinliği, şirketlerin yenilenmeleri, güncel değişimlere ayak uydurmaları, çalışanlarının ve müşterilerinin ilişkilerinde tam bir bağlılık oluşturmaları ve çalışanlarının yeniliklere entegre olarak sürdürülebilir bir gelişme sağlanabilmesi zirveyi hedefleyen kurumların en önemli gündemini oluşturmaktadır.
Zirvedeki kurum çalışanlarının amaç, yetki ve sorumlulukları dairesinde bireysel ve kurumsal ilişkilerini gözeten, sürekli mesleki gelişimlerini sürdüren, riski yöneten, işinin netliğini ve üretkenliğini sürdürebilen, bireysel kontrol ve denetimini gerçekleştirebilen, iletişimlerini sürekli güçlendiren optimum yetenekli bireyler olmaları gerekmektedir.
İnsan Kaynaklarının ‘Sosyal Sermaye’ (iletişim, dayanışma, bilgi paylaşımı,etkin karşılıklı ilişkiler, güven ve objektiflik) düzeylerini arttırmak üzere interaktif drama çalışmalarının yer aldığı bir eğitim projesi önerilmektedir

Bildiri
“Güçlü ve Yenilikçi Türkiye’ nin belirlenen hedeflere ulaşmasında Sosyal Sermaye, Finansal Sermaye ve Beşeri Sermaye ile aynı oranda önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar Sosyal Sermayesi yüksek toplumların daha üretken, girişimci, sağlıklı, yaratıcı, yeniliklere uyum sağlayan, insani değerlere önem veren, aidiyet ve faydalı olma duygusu gelişmiş bilinçli ve kalkınmış olduğunu göstermektedir. Gelişmiş topumun oluşturulmasında ve sosyal kalkınmanın sağlanarak yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasında Sosyal Sermaye, bilgi toplumu için çok önemli bir unsur olarak bilinmektedir. Kamu ve Özel Sektörün sunduğu hizmetlerde etkileşimli, bilgiyi paylaşan, karşılıklı güven duygusu gelişmiş personellerin varlığı hedeflenen Türkiye’ nin oluşmasına hız katacaktır. Bilgi düzeyi ile birlikte Sosyal Sermayesine önem veren kuruluşlar yenilikçi iklimin oluşmasını sağlayarak, insana değer veren yaklaşımlarıyla hizmet kalitelerini, kurumsal ve bireysel iletişimlerini, faydalı hizmet anlayışlarını güçlendireceklerdir.
Kamu ile Özel olmak üzere Eğitimden Hizmete, Sanayiden Sivil Toplum Örgütlerine, pek çok alanda her kademede ihtiyaç duyulan Sosyal Sermaye, Kalkınma ve Ekonomi Politikalarında da hızla fark edilmeye başlanmıştır.
Burada Sağlık Personelleri için hazırladığımız Sosyal Sermaye Eğitimi, hasta-hekim ilişkileri, kurumsal ilişkiler, kişisel yönetim, ilişkisel yönetim, kriz durumlarının çözülmesi ve aidiyet gibi faktörlerin önemi ve geliştirilme çalışmaları Sağlık Sektöründe bir ilk olması nedeniyle örnek teşkil etmektedir.”

Amaç
Sosyal Sermaye Eğitimi, Yöneticiler ile Çalışanlar arasındaki etkin bağlantılar bütününden, Çalışanların Aidiyet-Kurum kimliğini birbirine bağlayarak güçlü işbirliğini mümkün kılan İletişim, Güven, Karşılıklı anlayış, Ortak değerler ile Bilgi Paylaşımı yaklaşımından oluşur. Bu paylaşım, İnsan Kıymetlerinin en önemli misyonu olan “birlikte ahenk içinde olmanın insanda canlandırdığı ‘performans arttıran duygular’ ve bu duyguların uyandırdığı faydalı olma isteği” ile Bireysel ve Kurumsal performans beklentilerinin tamamıyla karşılaması sürekli geliştirilmesi olarak görülebilir.
Pek çok insan başarılı olmak için, kendilerini memnun eden bir çalışma ortamını, saygı duyup sevebilecekleri yöneticilerini kaçınılmaz öğeler olarak görürler. Kurum çalışanları ve diğer ilgili kişilerle insani ilişkilerde gerekli olan iletişim becerisini göstermeli, alacakları eğitim sayesinde teknik yeterliliklerini sürdürmeli, geliştirmeli, eksik hissettikleri noktalarda eğitim talebinde bulunacak özgüvene sahip olmalıdırlar.
Çalışanların edindikleri bilgileri en verimli şekilde kullanmalarını sağlayan ve arzuladıkları hedeflere ulaşacak biçimde eylemlerini koordine etme imkanı veren, sosyal yapılar içindeki yerleşik normlar ve sosyal ilişkiler ‘Sosyal Sermaye Eğitimi’ nin amacını oluşturmaktadır.

Program İçeriği
Bu Çalışma Başta Yöneticiler Olmak Üzere Tüm Çalışanlara Uygulanmaktadır.
Eğitimin Toplam Süresi 65 Saattir.
Bir Grup İçin En Fazla Katılımcı Sayısı 20 dir.
Bu Eğitim İnteraktif Drama Çalışmalarıyla Zenginleştirilmiştir.
Bu Eğitim 13 Bilişsel Proaktif Kompetans Modelinden Oluşur.
Her Kompetans Modeli 5 saat Olarak Uygulanır.

Bilişsel, Fiziksel ve Duygusal Denge
İnsanın Duyguları ile Davranışları Arasındaki Bağı Güçlü Biçimde Yapılandırıp Fiziksel Devinimini Sağlayan Bu Çalışma Öğrenmenin Hızlanması ve İnteraktif Çalışmaların Bilişsel ve Duygusal Olarak Kavranmasını Etkinleştirir.

Öz Farkındalık
İnsanın Kendi Becerilerini Yeniden Fark Etmesini Sağlayan Bu Çalışma, Öğrenilen Bilgiyi Kendisine Uyarlamasını Kolaylaştırır. Kendini Tanıyan İnsan Yetilerini, Fırsatlarını ve Eksik Yanlarını Öğrenerek Amaçlarına Ulaşmada Geliştirmesi Gereken Yönlerini Bilir.

Güven ve Özgüven Yenileme
İnsanların Temel Dinamiklerini Oluşturan Çevresel Güven Duygusuyla Amaçlarına Ulaşmada Özgüvenin Seviyesi Belirleyici Olmaktadır. Yeteneklerini Bilen İnsan Güvenebileceği zeminde Kendini Yetiştirmede Özgüven Eksikliği Yaşamayacaktır. Bu Şekilde Güven Ve Özgüven İlişkisini Doğru Yapılandırabilir.

Sosyal Entegrasyon
İnsan Kendini Geliştirebilmek İçin Sosyal Uyumunu Olmazsa Olmaz Katalizör Olarak Görmektedir. Belirlediği Hedeflere Ulaşması İçin Sosyal Olarak Bulunduğu Ortamı iyi Anlaiz Ederek Kendine En Faydalı Şekilde Bu Kaynağa Ulaşarak Entegre Olmak Zorundadır.

Algı Biçimlendirme
Sosyal Olarak Belirli Durumlarla Yüzleşen İnsan Kendine Faydalı Olabilecek Yetileri Elde Edebilmek İçin Kendisini ve Yanındaki İnsanları Motive Etmelidir. Bu Durum Penk Çok Üretim Ve kriz Anlarında Ortaya Çıkabilecek Dengesizlikleri Minimize Edecektir.

Durum Transpozisyonu
İnsan Sürekli Deneyimleyerek Öğrenirken Deneyimlerini Daha İleride Tecrübe Olarak Kullanabilmesi Onu pek Çok Durumda Ön Plana Çıkaracak Yetenekleri Beraberinde Getirir. Herhangi Bir Kriz Hali Karşısında ya da Gelişmenin Her evresinde Karşılaştığı Durumları Tecrübeleriyle Faydaya Çevirmelidir.

Karşılıklı Dengeler
Sosyal İlişkilerin Öneminin Giderek Artmasıyla İnsan Sosyal Bağlarıyla ve Bu bağları Birlikte Oluşturduğu İnsanlarla Tam Bir Uyum İçerisinde Olması için Karşılıklı Duygu ve Yaklaşımları Dengelemelidir.

İkinci Pencere Kullanımı
Gelişim Evrelerini Gerçekleştirmek İsteyen İnsan Durumlara Farklı Bir Biçimde Bakma İhtiyacını Pek Çok Kez Hissetmektedir. Bu Yaklaşım Kişinin Bakış Açısını Geliştirerek Zenginleştirirken Ona Sosyal Ve Bligi Birikimi Açısından Daha Zengin Kaynak Oluşturacaktır.

Vizyon Tasarımı
İnsanın Belirlediği Hedeflere İlerlerken Yaşayacağı Bek Çok Değişkenle Birlikte Durumların Kendisine Sağladığı Olumlu ve Olumsuz Çıkarların Analizini Yaparak Vizyonunu Restore Etmesi Gerekmektedir. Bu Durum Kişinin Her Şartta Kendisi ve Hedefleri İçin Bir Bağ Kurmasını Sağlayacaktır.

Zaman Diyagramı
Zaman Ve Olayların Gelişimi İnsanın Hayata Bakışını Değiştirirken Sürecin Neleri Geliştirip Neleri Deforme Ettiği İyi Analiz Edilmeli ve Planlamanın Yenilenmesinde Bu Değişkenlerin Değerlerini İyi Ölçümlemek Gerekmektedir.

Birliktelik Sanatı
Sosyal Olarak Hayatını Biçimlendiren, Değer Yargılarını Oluşturan, Kendini Bu Değerler Üzerine Geliştiren İnsan Sahip Olduğu İnsanlarla Ahenk İçerisinde Hareket etmeli ve Değerlerini, Öz Motivasyonunu Yitirmemelidir. Keza Başarının Daim Olabilmesi Bu Sosyal Değerin Kişi Tarafından Kaybedilmemesi ile Mümkündür. Yükseldikçe Yalnızlaşmak Bir Kader Değildir.

Asil- Vekil Yaklaşımı
İş Dağılım ve Yüklenilen Görevlerinde İnsanın Karmaşalardan ve Belirsizliklerden Uzak Durarak Talepleri Optimum Düzeyde Gerçekleştirmesi Gerekmektedir. Asilin Vekilden Talep Ettiği Çalışmaları Eksiksiz Yerine Getirmesi ve Vekilin Bu Talepleri Anlayabilecek ve Gerçekleştirebilecek Seviyede Bilgi Paylaşımı Yapılması Gerekmektedir.

Neden Sonuç Motivasyonu
İnsanın Sahip Olduğu Değerlerin Farkında Olması Bu Değerlerin Nasıl Elde Edildiğini Bilmesiyle Mümkündür. Çalışmalarda Edinilen Bilgilerin Nedenleri ve Sosyal Hayata Uyarlanmasıyla Ortaya Çıkacak Sonuçlarının İyi Fark Edilmesi Başarının Devamlılığını Sağlayacaktır.

Sepetinizde ürün bulunmuyor.